DOWNLOAD

DRIVER IN HÓA ĐƠN XPRINTER A160H, A160M, N160II .... KPOS ZY307: 

tại đây

Xem hướng dẫn chi tiêt cách cài đặt máy in hóa đơn ở link: 

https://www.hpos.com.vn/huong-dan-cai-dat-may-in-hoa-don-kpos-zy307-xprinter-a160h-n160ii

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DRIVER IN MÃ XPRINTER 330B, 365B, 350B, 350BM, 420B, 460B, 480B ...: tại đây

Xem hướng dẫn cài đặt chi tiết tại link:

https://www.hpos.com.vn/huong-dan-cai-dat-may-in-tem-xprinter-330b-360b-365b-350b

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MỘT SỐ DRIVER TỔNG HỢP KHÁC

DRIVER IN HÓA ĐƠN https://1drv.ms/u/s!AosjIqVoMvyaaxV1omBpM-QoZQg?e=ROoQ1j

DRIVER IN MÃ VẠCHhttps://1drv.ms/u/s!AosjIqVoMvyacdbthwAf-1d4AZ8?e=tOWtwc

PHẦN MỀM IN TEMhttps://1drv.ms/u/s!AosjIqVoMvyagQEehrf7cpwc5t9t?e=wmv3vd